واحـد کـنـگـره‌هـا و تـورهـا

 

 

 

 

 

- شرح وظایف:

 

 

1. نیاز سنجی از دانشجویان به منظور تعیین نیاز به آشنایی با بخش هایی از دانشکده یا مراکز خارج از دانشکده که نیازمند بازدید علمی می باشد.

 

2. گزارش بازدید های علمی به روابط عمومی و بخش تکنولوژی اطلاعات به منظور اطلاع رسانی درست.

 

3. ارایه گزارش های موثق و علمی از دانشجویان بعد از بازدید ها و تعیین میزان رضایتمندی و نارضایتی آنها

 

4. ارایه گزارش از نقاط قوت و نقاط ضعف واحد به دبیر و سرپرست کمیته تحقیقات

 

5. همکاری فعال با سایر واحدهای کمیته تحقیقات دانشجویی

 

6. شرکت فعال در جلسات هفتگی کمیته تحقیقات دانشجویی