واحـد وبـیـنـارهـا و کـارگـاه‌هـا

 

 

 

 

 

- شرح وظایف:

 

 

1. نیاز سنجی مداوم از دانشجویان در قالب نظر سنجی در کانل و اینستای کمیته تحقیقات مبنی بر نیاز دانشجویان به کارگاههای معین

 

2. تدارک و برنامه ریزی کارگاههای تعیین شده در شورای مرکزی کمیته تحقیقات

 

3. ترغیب دانشجویان به شرکت در کارگاهها از طریق تبلیغات درست و مستمر در گروهها و همچنین دانشکده

 

4. همکاری فعال با سایر واحدهای کمیته تحقیقات دانشجویی

 

5. شرکت فعال در جلسات هفتگی کمیته تحقیقات دانشجویی

 

6. ارایه گزارش از نقاط قوت و نقاط ضعف واحد به دبیر و سرپرست کمیته تحقیقات