واحـد نـشـریـات و مـجـلـات

 

 

 

 

 

- شرح وظایف:

 

 

1. نیاز سنجی و بررسی وضعیت پژوهشی دانشجویان و کمبودهای پیش رو به منظور بهبود کمبودها از طریق ارایه موضوعات جذاب آموزشی و پژوهشی در نشریه کمیته تحقیقات

 

2.تهیه پیش نویس و موضوعات مشخص شده در جلسه کمیته تحقیقات به منظور انتشار در نشریه کمیته تحقیقات

 

3. ترغیب دانشجویان به شرکت فعال در نوآوری و ارایه ایده و همچنین همکاری در نگارش مطالب نشریه

 

4. همکاری فعال با سایر واحدهای کمیته تحقیقات دانشجویی

 

5. شرکت فعال در جلسات هفتگی کمیته تحقیقات دانشجویی

 

6. ارایه گزارش از نقاط قوت و نقاط ضعف واحد به دبیر و سرپرست کمیته تحقیقات