واحـد مـدیـریـت طـرح‌هـای پـژوهـشـی

 

 

 

 

 

- شرح وظایف:

 

 

1. دسته بندی طرح های پژوهشی کمیته تحقیقت دانشجویی برای ارایه در شورای پژوهشی دانشکده

 

2. ارسال طرح های دریافت شده در کمیته به داوران مشخص شده توسط سرپرست کمیته

 

3. تسهیل فرایند نگارش و همچنین ثبت طرح های دانشجویی کمیته تحقیقات در سامانه پژوهان

 

4. ارایه گزارش مستمر از فرایند نگارش، داوری و بررسی طرح های دانشجویی کمیته تحقیقات

 

5. ارایه گزارش از طرحهای تعیین تکلیف شده به سرپرست کمیته برای ارایه به مدیریت پژوهشی

 

6. همکاری فعال با سایر واحدهای کمیته تحقیقات دانشجویی

 

7.شرکت فعال در جلسات هفتگی کمیته تحقیقات دانشجویی

 

8. ارایه گزارش از نقاط قوت و نقاط ضعف واحد مربوطه به سرپرست کمیته