واحـد فـنـاوری و کـارآفـریـنـی

 

 

 

 

- شرح وظایف:

 

 

1. شناسایی فعال دانشجویان ایده پرداز و مخترع

 

2. ارتباط کمیته تحقیقات دانشجویی با مرکز رشد فناوری سلامت

 

3. تهیه و شناسایی موضوعات تحقیقاتی مبتنی بر دانشجو که می توانند در مرکز رشد فناوری سلامت به کار برده شوند.

 

4. ارایه گزارش از نقاط قوت و نقاط ضعف واحد به دبیر و سرپرست کمیته تحقیقات

 

5. همکاری فعال با سایر واحدهای کمیته تحقیقات دانشجویی

 

6. شرکت فعال در جلسات هفتگی کمیته تحقیقات دانشجویی