واحـد فـنـاوری اطـلـاعـات

 

 

 

 

 

- شرح وظایف:

 

 

1. مدیریت وب سایت کمیته تحقیقات دانشجویی

 

2. مدیریت کانال های ارتباطی کمیته تحقیقات دانشجویی و شبکات اجتماعی کمیته تحقیقات

 

3. به روز رسانی روزانه کانال‌های ارتباطی کمیته تحقیقات دانشجویی

 

4. دریافت برنامه‌های کمیته تحقیقات دانشجویی از دبیر کمیته و تبلیغات مسمتر در کانال‌های ارتباطی

 

5. رفع مشکلات ارتباطی کمیته تحقیقات دانشجویی در کانال‌های ارتباطی

 

6. همکاری فعال با سایر واحدهای کمیته تحقیقات دانشجویی

 

7. شرکت فعال در جلسات هفتگی کمیته تحقیقات دانشجویی

 

8. ارایه گزارش از نقاط قوت و نقاط ضعف واحد به دبیر و سرپرست کمیته تحقیقات