طرح‌های تحقیقاتی کمیته تحقیقات دانشجویی

 

 

 

ردیف عنوان طرح مجریان و همکاران شناسه اخلاق وضعیت
1 بررسی اثر محافظت کلیوی و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره میوه سپستان(.Cordia Myxa L) بر ضد سمیت کلیوی القاء شده توسط جنتامایسین در رت مهدی قوامی زاده، مرضیه اسدی لاری، فاطمه دیدبان، محمد انصاری، محمد جواد وزیری، سیدعدنان کشفی 1059 خاتمه یافته
2 بررسی روند اپیدمیولوژیک 6 ساله سرطان پستان در جنوب استان فارس (شهرستان گراش) مسعود محمدی، حکیمه اکبری، احمد فاطمی، زهرا رهبرعالم IR.GERUMS.REC.1401.005 در حال اجرا