شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی

 

 

 

مطابق فصل پنجم " اساسنامه کمیته‌های تحقیقات دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور" تعریف، نحوه انتخاب و شرح وظایف شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی به شرح ذیل می‌باشد:

 

 تعریف:


شورای پژوهشی کمیته، شورایی است تحت نظارت شورای پژوهشی دانشگاه که در محدوده اختیارات تفویض شده از طرف شورای پژوهشی دانشگاه، امور مربوط به بررسی، تصویب و پایش طرح های تحقیقات دانشجویی را به عهده دارد.
تبصره: شورا بر حسب ضرورت و نیاز با هماهنگی لازم می بایست از خدمات کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه برای بررسی اخلاقی برخی از طرح‌ها، بهره‌مند شود.

 

 

ترکیب شورای پژوهشی:


شامل سرپرست، دبیر، سه نفر از دانشجویان به انتخاب شورای مرکزی، چهار نفر از اعضای هیئت علمی  به پیشنهاد سرپرست و انتخاب معاون پژوهشی  که ترجیحا از مسئولین کمیته‌های تحقیقات دانشجویی دانشکده‌ها باشد.
تبصره 1-  احکام اعضای شورا توسط معاون پژوهشی دانشگاه صادر می‌شود.
تبصره 2- جلسات شورا با نصف به علاوه یک اعضا رسمیت می‌یابد.
تبصره 3- ریاست شورا به عهده سرپرست کمیته دانشگاه و دبیری آن به عهده دبیر کمیته است.