واحـد روابـط عـمـومـی

 

 

 

 

 

- شرح وظایف:

 

 

1. اعلام کلیه موفقیت های کمیته تحقیقات دانشجویی در کانال های ارتباطی کمیته تحقیقات دانشجویی

 

2. اعلام کلیه مناسب هاب پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی در کانال های ارتباطی کمیته تحقیقات دانشجویی

 

3. به روز رسانی روزانه کانال های ارتباطی کمیته تحقیقات دانشجویی

 

4. اعلام کارگاهها، نظر سنجی های کمیته تحقیقات دانشجویی در کانال های ارتباطی کمیته تحقیقات دانشجویی

 

5. همکاری فعال با سایر واحدهای کمیته تحقیقات دانشجویی

 

6. شرکت فعال در جلسات هفتگی کمیته تحقیقات دانشجویی

 

7. ارایه گزارش از نقاط قوت و نقاط ضعف واحد به دبیر و سرپرست کمیته تحقیقات