دبـیـر کـمـیـتـه تـحـقـیـقـات دانـشـجـویـی

 

 

 

 

- شرح وظایف:

 

 

1. ارتباط و همکاری مسمتر با سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

 

2. ابلاغ نظرات سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی به سایر اعضای کمیته

 

3. نظارت و پیگیری مداوم عملکرد واحد های کمیته تحقیقات دانشجویی

 

4. ارایه گزارش مستمر از عملکرد واحد های کمیته تحقیقات دانشجویی به سرپرست کمیته تحقیقات

 

5. برگزاری دقیق و مسمتر جلسات کمیته تحقیقات دانشجویی با هماهنگی سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

 

6. همکاری فعال با سایر واحدهای کمیته تحقیقات دانشجویی

 

7. شرکت فعال در جلسات هفتگی کمیته تحقیقات دانشجویی

 

8. ارایه گزارش از نقاط قوت و نقاط ضعف واحدهای کمیته تحقیقات به سرپرست کمیته