واحـد تـالـیـف و تـرجـمـه

 

 

 

 

 

- شرح وظایف:

 

 

1. ارایه گزارشی دقیق از دانشجویان مستعد تالیف کتاب و همچنین دانشجویان آشنا با زبان انگلیسی 

 

2. نیاز سنجی از دانشجویان و همچینین اعضای هیات علمی به منظور کتابهایی که نیازمند ترجمه هستند و همچنین موضوعاتی که نیازمند تالیف هستند.

 

3. تعیین اساتید هیات علمی که می خواهند در این حوزه فعالیت داشته باشند و به کمیته تحقیقات کمک کنند.

 

4. ارایه گزارش از نقاط قوت و نقاط ضعف واحد به دبیر و سرپرست کمیته تحقیقات

 

5. همکاری فعال با سایر واحدهای کمیته تحقیقات دانشجویی

 

6. شرکت فعال در جلسات هفتگی کمیته تحقیقات دانشجویی