سال سوم - شماره 4

 

 مدیرمسئول: علیرضا شیروانی

 

 سردبیر: فاطمه زارع

 

 هیئت تحریریه: محمدمهدی فدایی، صدیقه پارسا، مژگان امیری، آرمان اشکری، احمدرضا سیمین، فاطمه محمدی، فاطمه امیری نژاد، شهربانو امانی

 

دریافت فایل

 

 سال دوم - شماره 3

 

 مدیرمسئول:

 

 سردبیر: 

 

 هیئت تحریریه: 

 سال اول - شماره 2

 

 مدیرمسئول: سیدعدنان کشفی

 

 سردبیر: المیرا زارعی

 

 هیئت تحریریه: سارینا اقبال‌فر، نگین اکرمی، محمد انصاری، آرمان ایرازه، زهرا پیرزاده، مهسا جعفری، المیرا زارعی، مهدی قوامی زاده، سیدعدنان کشفی، محمد گودرزی، فاطمه لغوی، زهرا مظاهری

 

دریافت فایل

 سال اول - شماره اول

 

 مدیرمسئول: سیدعدنان کشفی

 

 سردبیر: المیرا زارعی

 

 هیئت تحریریه: فاطمه لغوی، سمیه موسوی، مهسا جعفری، محمد گودرزی، المیرا زارعی، سیدعدنان کشفی، زهرا پیرزاده، فاطمه درزی، زهرا مظاهری، ندا طهماسب

 

دریافت فایل