آرشیو
انتخاب تیم ترجمه کتاب

06 خرداد 1402

واحد تالیف و ترجمه شروع به کار کرد

انتخاب تیم ترجمه کتاب

معرف شما و عملکردتان هستیم

23 اسفند 1401

پژوهشگر دانشجویی

معرف شما و عملکردتان هستیم

دومین جلسه سلسه کارگاه های مقاله نویسی

05 شهریور 1401

در ادامه کارگاه‌های مقاله نویسی

دومین جلسه سلسه کارگاه های مقاله نویسی

مهندس مسعود محمدی، سرپرست جدید کمیته تحقیقات دانشجویی

01 شهریور 1401

معرفی سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

مهندس مسعود محمدی، سرپرست جدید کمیته تحقیقات دانشجویی

آرشیو
Prevalence of Hereditary Hypothyroidism in Iranian Humans چاپ شد

13 خرداد 1402

چاپ مقاله جدید

Prevalence of Hereditary Hypothyroidism in Iranian Humans چاپ شد

چکیده مقاله دانشجویان دانشکده علوم پزشکی گراش به اردبیل راه یافت

19 شهریور 1401

ارائه پوستر در بیست و سومین کنگره ملی دانشجویان علوم پزشکی

چکیده مقاله دانشجویان دانشکده علوم پزشکی گراش به اردبیل راه یافت

آرشیو
دومین جلسه سلسه کارگاه های مقاله نویسی

05 شهریور 1401

در ادامه کارگاه‌های مقاله نویسی

دومین جلسه سلسه کارگاه های مقاله نویسی

سلسله کارگاه‌های مقاله نویسی

31 مرداد 1401

کارگاه‌ مقاله نویسی

سلسله کارگاه‌های مقاله نویسی