تقویم ملی برنامه های آموزشی مناطق آمایشی کمیته های تحقیقات دانشجویی در سال۱۴۰۰

با سلام و احترام

نظر به اهمیت توانمندسازی دانشجویان در حیطه ی پژوهش از طریق شیوه های مختلف آموزش

نظری و عملی و ترویج و ارتقای مهارت و فرهنگ پژوهش در دانشجویان دانشکده دانشگاه های علوم پزشکی کشور،

به پیوست تقویم ملی وبینارها، کارگاهها و برنامه های آموزشی مناطق آمایشی کمیته های تحقیقات دانشجویی

دانشگاههای علوم پزشکی کشور در سال ۱۴۰۰ جهت استحضار و بهره برداری حضورتان ارسال می گردد

دانلود تقویم:

تقویم ملی آمو (۱)