کارگاه تازه های اخلاق در پژوهش و انتشار آثار پژوهشی

کارگاه تازه های اخلاق در پژوهش و انتشار آثار پژوهشی

مدرس: جناب اقای دکتر احسان شمسی کوشکی 

  • عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
  • عضو کمیته بین المللی اخلاق زیستی یونسکو

زمان: شنبه چهرم مرداد ماه ۱۳۹۹_ ساعت ۱۸ الی ۲۰

نحوه شرکت در کارگاه:

/http://workshop.arums.ac.ir