مقاله پذیرفته شده توسط محققین کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گراش در ژورنال International Medical Journal

مقاله پذیرفته شده توسط محققین کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گراش با نویسندگی مسئول مهدی قوامی زاده در ژورنال International Medical Journal با عنوان «بررسی اثر محافظتی عصاره میوه سپستان بر سمیت کلیوی القا شده توسط جنتامایسین در موش رت » به چاپ رسید.

نویسندگان :

مهدی قوامی زاده_ محمد انصاری_ سیدعدنان کشفی_ فاطمه دیدبان_ محمد جواد وزیری_ محمد گودرزی_ روح الله روهنده_ مرضیه اسدی لاری_ وابستگی نویسندگان ؛ کمیته تحقیقات دانشجویی ، دانشکده علوم پزشکی گراش، گراش-ایران.

جهت دریافت مقاله بر روی لینک روبرو کلیک کنید. اثرمحافظتی عصاره میوه سپستان