پروپوزال های تصویب شده کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گراش

پروپوزال های تصویب شده کمیته تحقیقات در سال ۹۸

۱_ بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه مروتلخ بر سمیت کبدی القا شده توسط جنتامایسین بر رت

مجری اول: مهدی قوامی زاده

مجری دوم: زهرا بستانی

سایرهمکاران: مریم کریمیان _ آرمان اشکری _ فاطمه کوشکی

 

۲_ بررسی دانش و نگرش پرستاران در مورد تسکین درد در بیماردن بستری در بخش های ویژه بیمارستان امیرالمومنین علی (ع) گراش

مجری اول: فاطمه حجازی

مجری دوم: فاطمه رستمی

سایرهمکاران: مژگان امیری-یعقوب مد ملی- مهدی قوامی زاده

 

۳_ بررسی میزان اضطراب د نگرانی و برخی عوامل موثر بر آن در بیماران قبل از عمل جراحی در بیمارستان امیرالمومنین علی (ع) گراش

مجری اول: فاطمه حجازی

مجری دوم: مژگان امیری

سایر همکاران: فاطمه رستمی-یعقوب مد ملی- مهدی قوامی زاده