کارگاه پروپوزال نویسی با تدریس جناب آقای دکتر دلام

دومین بخش از  کارگاه پرپوزال نویسی با تدریس جناب آقای دکتر دلام،  روز پنجشنبه ۷ آذرماه در محل سالن کنفرانس ساختمان اداری راس ساعت ۱۸ برگزار میگردد.

ضمناَ به استحضار شرکت کنندگان محترم می رساند جهت دریافت گواهی شرکت در کارگاه پرپوزال نویسی شنبه ۹ آذرماه به دفتر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده مراجعه فرمایید.