واحد نشریه

بسمه تعالی

نشریه ای که تا حوالی ماه آینده برای اولین بار از جانب کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده به دست دانشجویان علاقمند به پژوهش خواهد رسید، حاوی مطالبی برای شروع پژوهش ، مطالب علمی استخراج شده از مقالات در زمینه هوشبری و اتاق عمل و همچنین مصاحبه ای جذاب با استادی گرانقدر و … خواهد بود .

امید است با خواندن این نشریه ما را در هرچه بهتر ساختن نشریه خودتان یاری فرمایید . منتظر پیشنهادات شما از طریق آیدی تلگرامی

.هستیم@GRCPublication

مدیر مسئول :آقای علیرضاشیروانی/ علوم آزمایشگاهی ۹۶

سردبیر نشریه :خانم فاطمه زارع/ علوم آزمایشگاهی ۹۶

هیئت تحریریه :  علیرضا شیروانی، فاطمه زارع، مژگان امیری، محمد مهدی فدائی، آرمان اشکری، شهربانو امانی، فاطمه محمدی، صدیقه پارسا، احمد رضا سیمین، مهرنوش امیری نژاد