واحد برگزاری کنگره و تورهای تحقیقاتی

مسئول: سمانه دلام/ هوشبری ۹۷

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده عمدتا در برگزاری کنگره ها و همایش های داخلی از جمله “همایش سالانه انکولوژی گراش” و همچنین “همایش صورتی فکر کن” و سایر کنگره های  کشوری فعالیت داشته و همچنین با شرکت دانشجویان فعال و علاقه مند در همایش های ملی همکاری لازم را به عمل آورده و مطابق آیین نامه پژوهشی دانشکده برای دانشجویان جهت شرکت در این قبیل همایشها تا سقف ۳میلیون ریال هزینه ها شامل: هزینه ثبت نام، ایاب ذهاب، اسکان را همراه با ارایه مدارک مستند و گواهی شرکت در کنگره را پرداخت کرده و سایر همکاری ها نیز در این زمینه به نحو احسن به عمل می آید. وظیفه اصلی این گروه همکاری در برگزاری کنگره ها، همایش ها و سمینارها است.