واحد تالیف و ترجمه

مسئول واحد : سرکار خانم کیمیا فتحعلی زاده   / کارشناسی علوم آزمایشگاهی ۹۷

کتب تالیف شده شامل:

۱٫بیوشیمی برای پیراپزشکی  و پرستاری زیر نظر مهدی قوامی زاده، عضو هیات علمی  و کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی

همکاران ترجمه:مهدی قوامی زاده، شیوا بهزادی، حسین شهریاری، المیرا زارعی، محدثه سلیمی ترکمانی، فاطمه لغوی، میلاد دهقانیان، رویا غنی پور؛

کتب در دست ترجه:

۲٫کتاب کامل ریکاوری(The Complete Recovery Room Book) زیر نظر فاطمه محسنی عضو هیات علمی  و کارشناسی ارشد هوشبری

همکاران ترجمه: محمد امین، انیس زمان ثانی، فاطمه عاجی، فاطمه جعفری، فاطمه لغوی.