واحد طرح و هسته های علمی پژوهشی (طرح علمی)

مسئول: سرکار خانم مژگان امیری/ اتاق عمل ۹۶

هسته های علمی-پژوهشی در کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشکده ها تشکیل می شوند و نقش آنها ارائه مشاوره و راهنمایی های علمی جهت انجامطرح های پژوهشی بر اساس اولویت های پزوهشی استان، دانشگاه زیر نظر اعضای محترم هیات علمی و تنظیم پروپوزال یا پرسشنامه مربوط به پایان نامه و همچنین غیر از پایان نامه مربوط به طرح های تحقیقاتی دانشجویی ارائه شده به کمیته تحقیقات دانشجویی،ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻤﻔﻠﺖ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ-ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ،ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺑﺎ نشریه ﻛﻤیته تحقیقات دانشجویی تحت عنوان ارمغان پژوهش می باشد.