واحد مدیریت طرح های پژوهشی

نام و نام خانوادگی: آقای محمد حسین دادخواه

سمت: مسئول واحد مدیریت طرح های پژوهشی

رشته تحصیلی: علوم آزمایشگاهی

سال ورود: ۹۸

 

هسته های علمی-پژوهشی در کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشکده ها تشکیل می شوند و نقش آنها ارائه مشاوره و راهنمایی های علمی جهت انجام طرح های پژوهشی بر اساس اولویت های پزوهشی استان، دانشگاه زیر نظر اعضای محترم هیات علمی و تنظیم پروپوزال یا پرسشنامه مربوط به پایان نامه و همچنین غیر از پایان نامه مربوط به طرح های تحقیقاتی دانشجویی ارائه شده به کمیته تحقیقات دانشجویی،ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻤﻔﻠﺖ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ-ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ،ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺑﺎ نشریه ﻛﻤیته تحقیقات دانشجویی، ارمغان پژوهش می باشد.