واحد روابط عمومی

 

مسئول : خانم لیلا حسن زاده / علوم آزمایشگاهی ۹۸

در بخش روابط عمومی سعی بر آن است تادانشجویان با کمیته تحقیقات دانشجویی آشنا شوند و مزایای حضوردر آن را بشناسند.

وظیفه ثبت نام، دریافت گزارش از سایر بخش ها و ارایه آن به دبیر کمیته و کارهای مربوط به نامه نگاری و دفتر داری را بر عهده دارد.

این بخش متشکل از حداکثر پنج عضو،زیر نظر مسئول روابط عمومی میباشد.

با کمک این بخش و گروه و اعضای آن شما می توانید از محل برگزاری کارگاه ها و زمان آن آگاه باشید ومیتوانید از تصمیمات جدیدی که در شورای مرکزی گرفته می شود آگاهی یابید.