مراکز پژوهشی و تحقیقاتی

نام و آدرس وب گاه مراکز پژوهشی که دانشجویان زیر نظر اساتید پژوهشگر میتوانند پس از تصویب طرح تحقیقاتی در انجا به انجام فعالیت پژوهشی بپردازند شامل:

۱-مرکز تحقیقات سلولی-مولکولی گراش               http://cmgrc.gerums.ac.ir

۲-مرکز پیشگیری از سرطان گراش                     http://medical.gerums.ac.ir

۳-مرکز درمان ناباروری الزهرا گراش                    http://medical.gerums.ac.ir