طرح های تحقیقاتی و پروپوزال ها

۱-پرسشنامه طرح پژوهشی با عنوان “بررسی اثر محافظت کلیوی و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره میوه سپستان(Cordia Myxa L.) بر ضد سمیت کلیوی القاء شده توسط جنتامایسین در رت “ با کد مصوب ۱۰۹۵ و همکاران اساتید و دانشجو ذیل:

مرضیه اسدی لاری، فاطمه دیدبان، محمد انصاری، محمد جواد وزیری

۲- پرسشنامه طرح پژوهشی با عنوان “سنتز کمپلکس باز شیف مس دو ظرفیتی و ارزیابی فعالیت انتی اکسیدانی آندر شرایط آزمایشگاهی(in vitro)” با کد مصوب ۱۰۵۵ مشترک بین دانشگاه ازاد اسلامی جهرم و دانشکده علوم پزشکی گراش با همکاری خانم دکتر ذوالقدر  و خانم محبوبه نادر پور.

۳- بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه مرو تلخ بر سمیت کبدی القا شده توسط جنتامایسین بر رت

مجری اول: مهدی قوامی زاده

مجری دوم: زهرا بستانی

سایر همکاران: مریم کریمیان_ آرمان اشکری_ فاطمه کوشکی

۴- بررسی دانش و نگرش پرستاران در مورد تسکین درد در بیمارستان امیرالمومنین علی (ع) گراش

مجری اول: فاطمه حجازی

مجری دوم: فاطمه رستمی

سایر همکاران: مژگان امیری

۵- بررسی میزان اضطراب و نگرانی و برخی عوامل موثر بر آن در بیماران قبل از عمل جراحی در بیمارستان امیرالمومنین علی (ع) گراش

مجری اول: فاطمه حجازی

مجری دوم: مژگان امیری

سایر همکاران: فاطمه رستمی