دانشجویان پژوهشگر

اسامی تعدادی از دانشجویان پژوهشگر دانشکده به شرح ذیل می باشند:

خانم ها نیکویی،زینب مشک بو، سارینا اقبال فر،فاطمه دیدبان اردکانی، فاطمه فاریابی، المیرا زارعی، زینب کشاورزی و …

آقایان محمد گودرزی، محمد انصاری، وزیری، کشفی، احمد رضا زارعی  و…