تماس با ما

نشانی:استان فارس – شهرستان گراش – بلوار امام حسین(ع) –  بلوار دانشجو – دانشکده علوم پزشکی شهرستان گراش

کدپستی:۵۸۶۶۶-۷۴۴۱۷

مرکز تلفن دانشکده:۰۷۱-۵۲۴۴۸۱۰۱-۹

داخلی : ۲۴۰ مربوط به سر پرست کمیته

و داخلی ۲۵۳ مرربوط به دفتر کمیته

دورنگار: ۵۲۴۴۶۶۳۳- ۰۷۱

آدرس پست الکترونیکی:src.gerums2017@gmail.com

لینک کمیته های دانشگاهی تحقیقات دانشجویی کشور(لیست آدرس  و مشخصات)

شبکه های همکار