اساتید پژوهشگر

اساتید پژوهشگر دانشکده بشرح ذیل بوده و برای اطلاعات بیشتر از رزومه و فیلد تحقیقاتی اساتید پژوهشگر پس از مراجعه و ورود به سامانه علم سنجی با آدرس وبگاه ذیل، از روی نقشه  ابتدا استان فارس را و سپس دانشکده علوم پزشکی گراش را انتخاب بفرمایید.

http://isid.research.ac.ir/

شایان ذکر است خانم مرضیه کارگر جهرم در رتبه دانشمندان ۱% پراستناد  (ESI Top 1%) در سامانه علم سنجی به عنوان اعتباری برای دانشکده محسوب می شوند.