نمایه شدن مجله در بانک اطلاعاتی اسکوپوس Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research(IJNMR)

باسمه تعالی

به اطلاع محققان و پژوهشگران زمینه پرستاری  و مامایی می رساند که مجله IJNMR(Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research) در بانک اطلاعاتی ارزشمند Scopusنمایه می گردد. از ویژگی های بانک اطلاعاتی اسکوپوس میزان پوشش بالا و کیفیت علمی مقالات است که زمینه را برای ارتقا علمی و افزایش استنادات به مقالات فراهم میکند.

لینک سایت مجله جهت ارسال مقالات