ضمن عرض خسته نباشید خدمت مدير مسئول محترم جناب آقای سید عدنان کشفي و سر دبیر محترم نشریه خانم المیرا زارعی و همه ی عزیزانی که ما را در نگارش و چاپ اولین شماره نشریه ی علمی پژوهشی “ارمغان پژوهش” یاری کردند؛ آرزومندیم که این نشریه در شماره های بعدی خوش تر از پیش بدرخشد.

فایل pdf نشریه