هسته های علمی و طرح پژوهشی

مسئولین : سرکار خانم پردیس درودگر و زهرا بستانی / کارشناسی علوم آزمایشگاهی

سرکار خانم  زهرا بستانی / کارشناسی اتاق عمل

هسته های علمی-پژوهشی در کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشکده ها تشکیل می شوند و نقش آنها ارائه مشاوره و راهنمایی های علمی جهت انجامطرح های پژوهشی بر اساس اولویت های پزوهشی استان، دانشگاه زیر نظر اعضای محترم هیات علمی و تنظیم پروپوزال یا پرسشنامه مربوط به پایان نامه و همچنین غیر از پایان نامه مربوط به طرح های تحقیقاتی دانشجویی ارائه شده به کمیته تحقیقات دانشجویی،ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻤﻔﻠﺖ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ-ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ،ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺑﺎ نشریه ﻛﻤیته تحقیقات دانشجویی تحت عنوان ارمغان پژوهش می باشد.