طرح های تحقیقاتی و پروپوزال ها

۱-پرسشنامه طرح پژوهشی با عنوان “بررسی اثر محافظت کلیوی و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره میوه سپستان(Cordia Myxa L.) بر ضد سمیت کلیوی القاء شده توسط جنتامایسین در رت “ با کد مصوب ۱۰۹۵ و همکاران اساتید و دانشجو ذیل:

مرضیه اسدی لاری، فاطمه دیدبان، محمد انصاری، محمد جواد وزیری

۲- پرسشنامه طرح پژوهشی با عنوان “سنتز کمپلکس باز شیف مس دو ظرفیتی و ارزیابی فعالیت انتی اکسیدانی آندر شرایط آزمایشگاهی(in vitro)” با کد مصوب ۱۰۵۵ مشترک بین دانشگاه ازاد اسلامی جهرم و دانشکده علوم پزشکی گراش با همکاری خانم دکتر ذوالقدر  و خانم محبوبه نادر پور.